Terms and conditions

free*

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Domeinwinkel een overeenkomst is aangegaan
 2. Opdrachtnemer: Domeinwinkel
 3. Partijen: Partijen bij de te sluiten overeenkomst
 4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop en/of levering van onze artikelen, diensten, aanvullende diensten, werkzaamheden en adviezen worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, behoudens andere dwingendrechtelijke bepalingen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Domeinwinkel overeengekomen te worden.
 2. De door de opdrachtgever en/of derde gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Domeinwinkel aanvaardt.
 3. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlage, geldt de volgende rangorde.

Artikel 3. Tot stand komen van een overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvraag via elektronische melding op een dienst via de website van Domeinwinkel. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de bevestiging van de aanvraag van Domeinwinkel heeft ontvangen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 3. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden c.q. leveringen c.q. dienstverlening:
  1. Het verlenen van hostingsdiensten door Domeinwinkel aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  2. Het registreren en beheren van domeinnamen voor de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 4. De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiend uit een of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Domeinwinkel.

Artikel 4. Tarieven

 1. Domeinwinkel is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen. Domeinwinkel zal opdrachtgever 1 maand van tevoren op de hoogte stellen van essentiële tariefswijzigingen. Tariefswijzigingen ten gevolg van wisselkoersen vermeld Domeinwinkel op haar website. Opdrachtgever heeft bij prijsverhoging, uitgezonderd een verhoging conform artikel 4.4 het recht de betreffende overeenkomst binnen 7 dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De tarieven zijn in euro.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Domeinwinkel het recht de prijzen hierover aan te passen of betreffende overeenkomst per direct op te zeggen.
 4. Een tussentijdse verandering van wettelijke heffingen en/of verandering respectievelijk indexering van het niveau van lonen en kosten kan door Domeinwinkel aan de opdrachtgever worden doorberekend. Met indexering van het niveau van lonen en kosten wordt steeds bedoeld een aanpassing conform de meest recente door het centraal bureau voor de statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening.
 5. Indien Domeinwinkel van mening is dat een door opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal Domeinwinkel daarvan melding doen aan cliënt, alvorens tot uitvoering over te gaan. De vermelding zal op verzoek van opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
 6. Alle offertes en aanbiedingen van Domeinwinkel zijn vrijblijvend. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald in euro’s door storting of overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.
 3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever aan Domeinwinkel verschuldigde bedrag. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 5. Domeinwinkel heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Domeinwinkel verschuldigd is heeft voldaan.
 6. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1%, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van 1 maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de door Domeinwinkel in rekening gebrachte en/of geïncasseerde bedragen dient de klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de rekening schriftelijk of per e-mail aan Domeinwinkel kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.

Artikel 6. Levering en gebruik van de dienst

 1. De klant is verplicht redelijke instructies van Domeinwinkel ten aanzien van het gebruik van de dienst op te volgen.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Domeinwinkel geboden voorzieningen te gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken of te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van derden, verkregen informatie onrechtmatig te gebruiken en/of programmatuur te beschadigen of te gebruiken.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan het door Domeinwinkel geboden voorzieningen te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de richtlijnen van de Reclamecodecommissie, de overeenkomst en of de Netiquette. Onder deze handelingen wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan:
  1. Spam: het verzenden van ongevraagde post per e-mail of fax, al dan niet in grote hoeveelheden;
  2. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. Het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
  4. Het opzettelijk verspreiden van computervirussen;
  5. Hacken, het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan;
  6. De verkoop van illegale goederen en/of diensten waarvan de verkoop in land van herkomst en/of land van aanbieding onwettig is;
  7. De verkoop van niet bestaande producten of van producten die de klant met opzet niet gaat leveren;
  8. Het doel bewust overmatig belasting van servers.
 4. Als Domeinwinkel van mening is dat er sprake is van gevallen zoals genoemd in bovengenoemd artikel 6.3 heeft Domeinwinkel het recht om de door de opdrachtgever geplaatste informatie te verwijderen en/of de toegang tot de dienst tijdelijk of definitief te beëindigen en de kosten hiervoor in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever moet de door Domeinwinkel aan opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Domeinwinkel is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag er vanuit gaan dat een opdrachtgever die zich aanmeldt ook daadwerkelijk opdrachtgever is. Opdrachtgever dient Domeinwinkel op de hoogte te stellen als opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Domeinwinkel heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
 6. Als Domeinwinkel tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit overeenkomst, zal de opdrachtgever Domeinwinkel hiervoor in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is. In dat geval is Domeinwinkel onmiddellijk in gebreke. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan Domeinwinkel een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Herstelkosten van door opdrachtgever ingeschakelde derden vergoedt Domeinwinkel niet, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Domeinwinkel, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs [exclusief btw en exclusief de in deze prijs besloten prijs voor hardware componenten]. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van 1 jaar of langer, dan wel indien Domeinwinkel het geleverde op basis van nacalculatie factureert, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen [exclusief btw] dat door opdrachtgever aan Domeinwinkel is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De aantoonbare redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Domeinwinkel aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan opdrachtgever;
  2. Schade aan programmatuur en apparatuur, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren;
  3. Materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en of een derde;
  4. Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  5. Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 2. Domeinwinkel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het missen van gegevens/data omdat de dienst niet door de opdrachtgever is ontvangen noch voor schade die het gevolg is van gegevens/data die via het netwerk zijn getransporteerd, noch voor schade veroorzaakt door dataverlies wegens o.a. server crash/hacken.
 3. Aansprakelijkheid van Domeinwinkel voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 4. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk [uiterlijk 1 jaar] na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Domeinwinkel meldt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Domeinwinkel en medewerkers van Domeinwinkel voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraak van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van en gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derden is geleverd en dat mede bestond uit door Domeinwinkel geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestand of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en of andere materialen.
 6. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het Domeinwinkel netwerk. Hiervoor geldt de voorwaarde dat opdrachtgever, zodra opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derden, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk. Van Domeinwinkel kan redelijkerwijs niet worden verlangd dat in dit lid genoemde voorwaarde aan opdrachtgever ter hand wordt gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Domeinwinkel voor iedere vordering als gevolg van niet nakoming van het in dit lid bepaalde.
 7. De beperkingen van de aansprakelijkheid genoemd in de artikelen 9.2, 9.3, 9.4 en 9.5 zijn van overeenkomstig toepassing op vrijwaring.
 8. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn of van een door opdrachtgever ingeschakelde hostingservice dan wel door hem zijn voorgeschreven of bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet, niet tijdige of niet correcte levering van bedoelde zaken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ten gevolge van onrechtmatig handelen van door opdrachtgever ingeschakelde nevenaannemers en hun hulppersonen.

Artikel 8. Vooruitbetaling zekerheidstelling

 1. Domeinwinkel is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op Domeinwinkel rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Domeinwinkel op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

Artikel 9. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De termijn van de overeenkomst gaat in op de datum waarop Domeinwinkel start met het leveren van de dienst aan de opdrachtgever. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Wanneer een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan is deze niet tussentijds opzegbaar.
 3. De opdrachtgever kan na verlenging elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder één maand opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook schriftelijk opzeggen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, kan de overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete worden ontbonden binnen zeven [7] werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever dient dit schriftelijk per e-mail binnen de gestelde termijn aan te geven aan Domeinwinkel.
 6. Het recht om de overeenkomst te ontbinden vervalt wanneer de uitvoering van de overeenkomst met toestemming van de opdrachtgever is begonnen voor de bedenktijd van zeven [7] werkdagen voorbij is.
 7. Indien na een beëindiging blijkt dat opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, ontvangt opdrachtgever hiervoor een laatste factuur.
 8. Domeinwinkel heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de opdrachtgever:
  1. Aan Domeinwinkel valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
  2. Heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen [tijdig] door te geven;
  3. De overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  4. Surseance van betaling heeft aangevraagd of het surseance van betaling is verleend;
  5. Onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder ook schuldsanering;
  6. Faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
  7. Komt te overlijden dan wel [bij rechtspersonen] wordt geliquideerd.
 9. Domeinwinkel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel de toegang tot de dienst al dan niet tijdelijk te blokkeren als de opdrachtgevers één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of de aanvullende voorwaarden en/of de algemene voorwaarden niet nakomt.
 10. Rechten en plichten uit de overeenkomst tussen Domeinwinkel en opdrachtgever, die na hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10. Opschorten van diensten en eigendomsvoorbehoud

 1. In geval van een niet aan Domeinwinkel toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, worden de verplichtingen van Domeinwinkel opgeschort. Niet aan Domeinwinkel toerekenbare tekortkomingen zijn in ieder geval: storingen als gevolg van configuratiefouten van diensten of aanvullende diensten waarbij de verantwoordelijkheid van het beheer van de dienst bij de opdrachtgever ligt.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Domeinwinkel staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is Domeinwinkel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de [overige] schade die Domeinwinkel hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Domeinwinkel behoudt zich het recht voor de overeengekomen diensten tijdelijk op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken indien:
  1. De opdrachtgever ter zake van bedoelde diensten in gebreke is ten aanzien van één van zijn verplichtingen jegens Domeinwinkel;
  2. De opdrachtgever door zijn handelen en/of nalaten direct gevaar oplevert voor het functioneren van het systeem van Domeinwinkel of dat van derde;
  3. Redelijkerwijs kan worden vermoed dat het ter beschikking stellen of laten bewerken door Domeinwinkel van gegevens en/of programmatuur onrechtmatig is;
  4. De verplichting tot betaling van de periodiek verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van de opschorting bestaan, tenzij de reden van de opschorting niet aan opdrachtgever te wijten is.
 4. Tot het leveren van diensten wordt weer overgegaan, nadat opdrachtgever binnen een door Domeinwinkel gestelde termijn alsnog zijn verplichting is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor weder indienststelling heeft voldaan.
 5. De afloopt van de in het vorige lid genoemde termijn wordt gezien als een voldoende zwaarwegende reden de overeenkomst met directe ingang op te zeggen.
 6. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, documentatie, rapporten, coatchingmateriaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Domeinwinkel of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werk te verwijderen of te wijzigen.
 2. Het is Domeinwinkel toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien Domeinwinkel door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 3. Indien opdrachtgever in strijd handelt met bepaling 11.1,11.2,11.3 is hij aan Domeinwinkel, naast een schadevergoeding, een boete verschuldigd van € 2.500,00 voor iedere dag dat de inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten van Domeinwinkel voortduurt.

Artikel 12. Abonnement, gebruik van de domeinnaam/hosting

 1. Indien is overeengekomen, dat Domeinwinkel voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Het abonnement wordt aangegaan voor de looptijd van één jaar en stilzwijgend verlengd met één jaar. Hierbij wordt artikel 9.3 in acht genomen.
 3. De facturen voor het abonnement stuurt Domeinwinkel per e-mail aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor een geldig en bij Domeinwinkel bekend e-mailadres.

De opdrachtgever zorgt voor het regelmatig lezen van zijn e-mail.

 1. Het abonnement van een domeinnaam is inclusief aanvullende diensten zoals vermeld op de website.
 2. Domeinwinkel voert de domeinregistratie uit op de tenaamstelling zoals door de opdrachtgever opgegeven. Artikel 4.3 is onverkort van toepassing. Indien opdrachtgever de tenaamstelling wil wijzigen worden extra kosten in rekening gebracht.
 3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt heeft Domeinwinkel het recht de domeinregistratie op te heffen. Mogelijk dat de opheffing binnen een aantal dagen ongedaan kan worden gemaakt. Domeinwinkel brengt hiervoor extra kosten in rekening.

Zodra de opheffing definitief is kan de domeinnaam door iedereen weer worden vastgelegd.

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Domeinwinkel vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Domeinwinkel, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Domeinwinkel tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Domeinwinkel geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13. Hosting

 1. Domeinwinkel draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de hosting.
 2. Opdrachtgever zal alle voor [op]levering van de hosting noodzakelijke bescheiden, gegevens, informatiedragers en alle andere voor uitvoering noodzakelijke materialen volledig, deugdelijk en tijdig aan Domeinwinkel verstrekken.
 3. Domeinwinkel garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet, en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer domeinwinkel van het gebruik en/of ter beschikkingstelling van deze verbinding afhankelijk is van derden telecommunicatieleveranciers.
 4. Domeinwinkel heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, dan wel andere performances eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het internet, en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen, met uitzondering van het netwerk van domeinwinkel.
 5. Domeinwinkel draagt zorg voor het up to date houden van de software lagen van de server, support omvat het geven van mondelinge [telefonisch] en schriftelijke [e-mail] adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de geleverde producten.
 6. Domeinwinkel heeft het recht om haar systemen [netwerken] of gedeelte daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Domeinwinkel zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Domeinwinkel is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling, nog zullen geplande werkzaamheden inbreuk kunnen maken op afgegeven beschikbaarheidsgaranties.
 7. Domeinwinkel streeft ernaar de dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen en streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten. Domeinwinkel kan echter niet garanderen dat de dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren.
 8. Het is de klant niet toegestaan door Domeinwinkel verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden over te dragen.
 9. Indien na oordeel van Domeinwinkel een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Domeinwinkel of andere klanten, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen is Domeinwinkel gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 10. Opdrachtgever is gebonden aan de maximale hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Domeinwinkel bevoegd een extra bedrag op basis van nacalculatie in rekening te brengen of de diensten tijdelijk op te schorten. Voorafgaand aan de overschrijding van de overeengekomen dataverkeer wordt aan opdrachtgever per elektronische berichtgeving een waarschuwing verstuurd.
 11. Domeinwinkel kan haar dienstverlening het beste garanderen wanneer zij volledig beheer heeft over de domeinnaam, nameservers & webhosting. Domeinwinkel adviseert daarom bij gebruik van haar hostingdiensten om zowel de hosting, domeinnaal als nameserver diensten bij Domeinwinkel in eigen beheer onder te brengen, omdat anders in veel gevallen door Domeinwinkel problemen in de continuïteit van haar dienstverlening niet zelf kan oplossen.

Artikel 14. Gebruiksrecht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verleent Domeinwinkel opdrachtgever, gedurende de looptijd van de overeenkomst, mits de gebruiker zijn verplichtingen uit overeenkomst nakomt, het niet exclusieve recht op het gebruik van de krachtens deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals, CMS, analyses, documentatie, rapporten, coachingmateriaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
 2. Domeinwinkel verleent opdrachtgever het niet exclusieve recht op het gebruik van het CMS zolang de periodieke kosten door opdrachtgever worden voldaan.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van klanten gebruikt. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Gedurende looptijd van de overeenkomst verkrijgt opdrachtgever het exclusieve niet overdraagbare recht op het gebruik van de website of domeinnaam. De eigendom hiervan berust bij Domeinwinkel, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever legt deze verplichting tevens op aan haar werknemers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun werknemers, ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Opdrachtgever zal de inhoud van de rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Domeinwinkel, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van Domeinwinkel heeft verkregen.

Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Domeinwinkel voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 1. Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,00 per gebeurtenis. Onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt tot tenminste twee [2] jaar na beëindiging van de overeenkomst of zoveel langer krachtens wettelijke regelingen.
 3. Zonder toestemming van Domeinwinkel is het opdrachtgever verboden de door Domeinwinkel verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord[en] aan derden over te dragen.

Artikel 16. Garanties

 1. Domeinwinkel garandeert dat de door haar geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door Domeinwinkel geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Domeinwinkel deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij Domeinwinkel geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantievoorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie [3] maanden na aflevering.
 2. Domeinwinkel kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan een door Domeinwinkel op te geven adres wordt toegezonden of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven.

Het vorenstaande geldt ook voor onvolkomenheden in computerprogramma’s, onderdelen daarvan en/of applicaties daarop, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Op producten die Domeinwinkel heeft verkregen van derden zal Domeinwinkel aan opdrachtgever nimmer verdergaande garantie behoeven te verlenen dan die welke de derde aan Domeinwinkel verleent.
 2. Op producten die door opdrachtgever zelf worden aangeleverd wordt door Domeinwinkel nimmer garantie verleend.
 3. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien opdrachtgever in verzuim is jegens Domeinwinkel.
 4. In geval van een defect of storing zal Domeinwinkel zich conform de afspraken zoals vastgelegd in de Service Level Agreement inzetten om het defect of de storing te verhelpen.

Indien achteraf het defect of de storing niet te wijten blijkt aan het niet goed functioneren van producten of diensten zoals geleverd door Domeinwinkel dan worden de volledige kosten voor reparatie aan opdrachtgever in rekening gebracht volgens de dan geldende tarieven van Domeinwinkel.

 1. Met inachtneming van het in artikel 14.1 bepaalde heeft Domeinwinkel, wanneer opdrachtgever een beroep doet op deze garantiebepaling, de keuze het defecte onderdeel te vervangen dan wel te repareren.

Artikel 17. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Domeinwinkel door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Domeinwinkel kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Domeinwinkel is verplicht aan een opdrachtgever een met duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs met inachtneming van duur en omstandigheden niet van hem kan worden gevraagd.

Artikel 18. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Domeinwinkel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig [30] dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Domeinwinkel of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

Artikel 19. Bescherming en verwerving van persoonsgegevens

 1. Domeinwinkel verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en ten behoeve van een goed beheer en exploitatie van haar systeem en [administratieve] beheerstaken. Deze verwerking bevat alle abonnement- en verkeersgegevens, is slechts toegankelijk voor Domeinwinkel en wordt niet aan derde verstrekt, tenzij Domeinwinkel in het kader van de dienst derde inschakelt, redenen heeft om de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te doen onderzoeken, dan wel wanneer Domeinwinkel hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is.
 2. De opdrachtgever heeft het recht op inzage als bedoeld in de wet bescherming persoonsgegevens ten aanzien van zijn persoonsgegevens zoals die door Domeinwinkel worden verwerkt.
 3. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven.

Opdrachtgever vrijwaart Domeinwinkel voor alle aanspraken van derde die jegens Domeinwinkel mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen tussen de opdrachtgever en Domeinwinkel over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door Domeinwinkel te leveren of geleverde dienst, kunnen zowel door de opdrachtgever als door Vuursteen/ Domeinwinkel aanhangig worden gemaakt bij een bevoegde Nederlandse rechter.